Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Kategori:

– Dårlige fiskeforhold i vassdragene i store deler av landet på grunn av tørke var trolig en hovedårsak til nedgangen vi ser i elvefisket i 2018. For første gang på mange år ble det rapportert om flere laks avlivet i sjøen enn i elvene. Det viktigste formålet med fiskereguleringene er å sørge for at totalbeskatningen i elv og sjø ikke blir for stor slik at nok gytefisk er igjen i vassdragene etter at fisket er avsluttet, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

Kategori:
Norske elveeiere samlet i Naustdal krever fullt stans all avfallsdumping i norske fjorder. Foto: Eivind Fossheim

Miljødirektoratet har utredet konsekvensene for miljø og samfunn dersom det innføres et forbud mot nye sjødeponi for avgangsmasser fra mineralutvinning. Utredningen er gjort på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet, som etter Fiskeguiden.no sin mening tilsier at det nå må  bli full stopp r for gruveplanene i Engebøfjellet i Førdefjorden. 

─ Miljøvirkningene av gruvedrift er betydelige enten man velger å deponere avgangsmassene i sjø eller på land. Konsekvensene av de to løsningene er ulike og det er ikke mulig på generelt grunnlag å fastslå hvilken løsning som gir minst miljøulemper, sier Ellen Hambro direktør for Miljødirektoratet.

- Gruveprosjektet i Engebøfjellet kan ende med  skandale. Etter at Naustdal-ordfører Håkon Myrvang heia frem Nordic Mining sitt prosjekt som i kommende 50 år vil forurense Førdefjorden med 6.5 tonn tungmetaller og 10 tonn kjemikalier i 16.500 tonn gruveslam hver bidige dag, har ungdom lagt seg i lenker, blitt båret vekk av politi og fått titusener  av kroner i bøter i sine forsøk på å stoppe prosjektet, skrev Eivind Fossheim i sin reportasje i Fiskeguiden fra demonstrasjonene i Førdefjorden, der også norske elveeiere krevde full stopp i avfallsdumåpingen i norske fjorder.

Kategori:
139 klo fiskefilet ble beslagslagt. Foto: Tollvesenet.

Et reisefølge på fem menn fra Østerrike hadde tatt med seg 139 kilo fiskefilet for mye da de ble kontrollert ved hjemreisen fra Værnes. Fisken ble beslaglagt og mennene fikk tusenvis av kroner i bøter. 

Kategori:

Lengre fiskesesong i 2019!

TOBIAS BRODTKORB / TIRSDAG 22.JANUAR 2019 / 21:41

 

Vefsnavassdragets Fiskeforvaltning SA (VeFi) har mottatt svar fra Miljødirektoratet på sin søknad om fiske i Vefsna for sommeren 2019.

Direktoratet har i vedtak av 17. januar 2019 innvilget VeFi sitt ønske om en lengre fiskesesong fra 15. juni til 31. august, en forsiktig økning i kvotene og åpning av fiske i hele den anadrome strekningen av elva. 

- Det er spesielt gledelig at Miljødirektoratet tillater åpning av fiske i elva videre fra Fellingfors og oppover Svenningdalselva og Austervefsna. Dette betyr at langt flere rettighetshavere kan åpne for fiske i 2019 enn i 2018, sier styreleder Bjørn Brodtkorb.

Forvaltingslaget har jobbet systematisk med søknaden for kommende sesong og har innhentet statistikk, data og vurderinger fra fisket i 2018. I vedtaket omtaler direktoratet at erfaringene fra fisket i 2018 i all hovedsak var positive og at VeFi hadde god kontroll på fisket og fiskerne. 

Styret i VeFi skal i tiden fremover gjennomgå vedtaket og oppdatere bl.a. fiskereglene, kvoter og fisketider i tråd med tillatelsen. For deretter å jobbe videre med forberedelser til sommerens fiskesesong.

Mer info om Vefsnavassdraget på Fiskeguiden.no sin fiskeplass-side om Vefsna som du finner ved å klikke deg inn på Fiskeplasser fra Fiskeguiden.no sin forside.