Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Kategori:

Publisert: 13.02.03

Høyres, Kristelig Folkepartis og Arbeiderpartiets stortingsgrupper er kommet frem til følgende forlik om laksefjorder:


Regjeringspartiene og Arbeiderpartiet har i dag blitt enige om et forlik om opprettelse av nasjonale laksevassdrag og laksefjorder. Forliket innebærer at både viktige elementer i stortingsproposisjon nr. 79 (2001-2002) om laksevassdrag og laksefjorder fra Samarbeidsregjeringen og regjeringens Stoltenbergs høringsutkast om dette kommer med i flertallsinnstillingen fra Stortingets energi- og miljøkomité. Flertallet har blitt enige om at dagens midlertidige sikringssoner fjernes når det opprettes nasjonale laksefjorder og laksevassdrag.

Kategori:

Publisert: 10.09.04

Knut Kristiansen i Asker Jeger og Fiskeforening har slått alarm. Det ser ut som om kanadisk bekkerøye er satt ut i Drengsrudvannet. Med sin hurtigere vekst mener han at bekkerøya vil fortrenge den stedegne stammen og vil kunne bli en farlig smittebærer som kan true laksen i Askerelva.

Kategori:

Publisert: 23.09.04

For sportsfiskere som har planer om å fiske laks i de 43 elvene som sogner til Trondheimsfjorden kan det være lurt å sikre seg fiskekort snarest mulig. Allerede neste sommer kan nemlig de aller fleste kilenøtene i Trondheimsfjorden være fjernet, og all villaks, også laksen som ville bli tatt i nøtene, får fritt løp inn i elvene, forteller Vegard Heggem (bildet) til Fiskeguiden