Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Kategori:

Publisert: 09.12.09

-Den nye lokale Tanavassdragets Fiskeforvaltning skal være på plass i løpet av 2010, sa miljøvernminister Erik Solheim etter å ha mottatt den enstemmige innstillingen fra det regjeringsoppnevnte Tanautvalget (bildet).


Den nye lokale forvaltningen overtar ansvaret og oppgavene som i dag er lagt til statlige myndigheter, blant annet organisering av fisket, oppsyn og salg av fiskekort.


Det overordnende målet for den lokale forvaltningen skal være å sikre fiskebestandene i Tana som naturgrunnlag for bosetting og samisk kultur. De fiskeberettigedes særskilte rett til garnfiske og den øvrige lokalbefolkningens rett til fiske med stang skal også ivaretas. Foto: Miljøverndepartementet.

Kategori:

Publisert: 09.12.09

Fiskeforvalter Arne Christian Geving foreslår å redusere fisketiden i Numedalslågen med 11 dager nedenfor og 10 dager ovenfor Holmfoss for å oppnå en mer rettferdig fangstfordeling i vassdraget. Spørsmålet han ber høringsinstansene ta stilling til, er om innkortingen nedstrøms Holmfoss skal være i begynnelsen av sesongen for å tilpasse fisketiden i Numedalslågen mer til den nasjonale rammen, men mener selv at innkorting i bakkant av sesongen gir et bedre fisketilbud (i tid) og en kortere gjenværende fisketid på de fiskene som spares. Foto fra Holmfoss: Eivind Fossheim.

Kategori:

Publisert: 10.12.09

Fiskeforvalter Merete Farstad foreslår at gyroinfiserte Lærdalselva åpnes for fiske etter laks. men ikke etter sjøørret i 2010. Derimot mener hun at Flåmselva, Nærøydalselva, Ytredalselva og Kvamselva bør være stengt for fiske, og at det fortsatt er åpent bare for sjøørretfiske i Aurlandselva, Jølstra og Redalselva. Foto av Lærdalselva: Brynjulv Aartun.