Fiskeguiden.no

Nyheter, reportasjer og 2500 norske fiskeplasser

Category:

– Vi er svært fornøyde med at fiskeriministeren har fulgt våre råd og innfører et strengt, men forhåpentligvis effektivt vern av kysttorsken i sør, sier fiskeridirektør Liv Holmefjord etter at det ble kjent at det innføres et forbud mot å fiske torsk i hele Oslofjorden og et forbud mot alt fiske i gyteperioden i fjorten definerte gyteområder..På kyststrekningen fra Telemark til grensen mot Sverige blir det forbudt å fiske torsk og all levedyktig bifangst av torsk skal slippes forsiktig ut igjen.

– Det står veldig dårlig til med kysttorsken på Skagerrakkysten og i Oslofjorden og det er ulike årsaker til dette. Et nokså intensivt fritidsfiske er blant de viktigste årsakene til at bestandene av kysttorsk er så kraftig redusert, men også miljø- og klimamessige endringer har påvirket både kysttorsk og andre fiskeslag negativt i dette området. Vi håper at tiltakene som nå iverksettes skal ha positiv effekt, men da trenger vi hjelp fra folk i området, sier fiskeridirektør Holmefjord til regjeringen.no.

Det er i dag et begrenset yrkesfiske i området, der torsk kun blir tatt som bifangst sammen med andre arter. Yrkesfiskerne som blir rammet av de nye reguleringene vil kunne få dispensasjon fordi Nærings- og fiskeridepartementet ønsker å ta vare på et tradisjonelt yrke, og i tillegg opprettholde ordningene med kaisalg i dette området, skriver Fiskeridirektorat

I det opprinnelige forslaget fra Fiskeridirektoratet var det foreslått å innføre forbud mot alt fiske i 14 definerte gyteområder på kyststrekningen fra Lindesnes til grensen mot Sverige. Dette blir også en del av reguleringene som nå har vedtatt, men etter dialog med blant andre Norges Jeger og Fiskerforbund er områdene justert slik at hensynet til fritidsfiske i områdene er ivaretatt.

Category:
Jølstra

Arbeid i samband med bygging av Anga kraftverk, i sideelva til lakseelva Jølstra, har dei to siste vekene ført til ureining og misfarging av elva nettopp i den sårbare tida for laksyngelen til Jølstralaksen. 

– Dette ser ikkje bra ut. Eg håper ureininga og lausmassane i Anga ikkje får negativ innverknad på livet i elva, seier Karl Oddvar Vie som er leiar i Førde elveeigarlag til avisa Firda.  - Tabbe av Fylkesmannen  grunna  manglande kunnskaper hos Fylkesmannen, meiner nettavisa Fiskeguiden.no.